.: Na imieniny do: Boguty, Bogusza i Macieja .: Użytkowników online: 2
 
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
Strona Główna
Galeria
 
Komisja Sędziowska
Zarząd
Sędziowie
Obsada
Regulaminy
Komunikaty
Statystyki
 
Mat. Szkoleniowe
Przepisy gry
Testy
Kontrowersje
 
Inne
Download
Katalog stron
Kontakt
 
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
 
 
Regulamin KS
Regulamin Komisji S?dziowskiej w Bochni
REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKR?GU PI?KI NO?NEJ W BOCHNI
§ 1
Kolegium S?dziów Podokr?gu Pi?ki No?nej w Bochni (zwane dalej KS PPN) jest spo?ecznym organem s?dziów pi?ki no?nej i dzia?a zgodnie z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Kolegium S?dziów Polskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej, Regulaminem Podokr?gu Pi?ki No?nej Bochnia, Statutem Ma?opolskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej w Krakowie (zwanego dalej MZPN),Statutem Tarnowskiego Okr?gowego Zwi?zku Pi?ki No?nej (zwanego dalej TOZPN) a tak?e Statutem Polskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej.
§ 2
KS PPN jest organem Podokr?gu Pi?ki No?nej Bochnia (zwanego dalej PPN). KS PPN jest równie? organem Kolegium S?dziów MZPN oraz Kolegium S?dziów TOZPN, które kieruje s?dziami na obszarze dzia?ania MZPN oraz TOZPN.
§ 3
Pracami KS PPN kieruje Zarz?d, który sk?ada si? z Przewodnicz?cego powo?ywanego na wniosek Prezesa Podokr?gu przez Zarz?d PPN oraz 4-6 cz?onków powo?ywanych na wniosek Przewodnicz?cego przez Zarz?d PPN.
§ 4
KS PPN realizuje swoje zadania poprzez:
1.Ustalanie zasad obsady s?dziów na zawodach pi?ki no?nej organizowanych przez TOZPN oraz PPN Bochnia.
2.Wytyczanie g?ównych kierunków szkolenia i doskonalenia arbitrów oraz naboru kadr s?dziowskich.
3.Sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad s?dziami w przestrzeganiu statutów i regulaminów, o których by?a mowa w paragrafie 1, innych postanowie? i uchwa? wymienionych organów oraz przepisów gry w pi?k? no?n?.
4.Zachowanie nale?ytego poziomu etyczno-moralnego w?ród s?dziów.
5.Systematyczn? wspó?prac? z:
-KS MZPN oraz KS TOZPN;
-innymi Kolegiami S?dziów zwi?zanymi organizacyjnie;
-Zarz?dem PPN Bochnia;
-Wydzia?ami PPN;
-innymi organizacjami sportowymi;
-?rodkami masowego przekazu.
6.Inicjowanie i prowadzenie innej dzia?alno?ci zmierzaj?cej do sta?ego podnoszenia poziomu prowadzenia zawodów i rozwoju organizacji s?dziowskiej.
§ 5
1.Zarz?d KS PPN sk?ada si? z 5-7 cz?onków w tym Przewodnicz?cego, Wiceprzewodnicz?cego i Sekretarza.
2.Poszczególni cz?onkowie Zarz?du KS PPN oraz powo?ywanych zespo?ów pracuj? na podstawie zakresu czynno?ci.
3.Cz?onkowie Zarz?du KS PPN na polecenie Przewodnicz?cego KS PPN mog? przeprowadza? obserwacje, nawet je?eli nie wykonuj? funkcji obserwatora.
4.Kadencja Zarz?du KS PPN trwa równolegle do kadencji Zarz?du PPN Bochnia.
5. Zarz?d PPN ma prawo zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów zawiesi? lub odwo?a? cz?onka Zarz?du KS PPN w przypadku, gdy dzia?ania jego si? sprzeczne ze statutami i regulaminami, o których mowa w paragrafie 1.
6.Zarz?d PPN ma prawo zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów zawiesi? lub odwo?a? Przewodnicz?cego Zarz?du KS PPN w przypadku, gdy dzia?ania jego s? sprzeczne ze statutami i regulaminami, o których mowa w paragrafie 1.
7.W razie ust?pienia lub odwo?ania cz?onka Zarz?du KS PPN lub Przewodnicz?cego Zarz?du KS PPN, Zarz?d PPN mo?e powo?a? w jego miejsce inn? osob?.
8.W razie ust?pienia lub odwo?ania Przewodnicz?cego Komisji S?dziowskiej, jego funkcj? pe?ni Wiceprzewodnicz?cy do czasu powo?ania nowego Przewodnicz?cego.
§ 6
Do kompetencji Zarz?du KS PPN nale?y:
1.Wytyczanie g?ównych kierunków dzia?alno?ci s?dziowskiej w zakresie szkolenia, egzaminów praktycznych (obserwacji), opracowanie programu szkolenia s?dziów .
2.Podejmowanie dzia?a? umo?liwiaj?cych dost?p do przepisów gry w pi?k? no?n? oraz jednolitej ich interpretacji w oparciu o postanowienia mi?dzynarodowych w?adz pi?karskich (FIFA i UEFA) oraz Zarz?du PZPN.
3.Nadzór nad przestrzeganiem przez s?dziów statutów PZPN, MZPN, TOZPN i PPN, regulaminów, postanowie? oraz uchwa? Zarz?du PZPN, MZPN, TOZPN i PPN.
4.Organizowanie zebra? plenarno-szkoleniowych.
5.Zwrócenie szczególnej uwagi szkoleniowej nad post?pami utalentowanych m?odych s?dziów rokuj?cych nadzieje do prowadzenia zawodów na najwy?szym poziomie, a co za tym idzie systematycznych awansów.
6.Podejmowanie dzia?alno?ci wychowawczej i kszta?towanie postaw etyczno-moralnych w ?rodowisku s?dziowskim.
7.Zapewnienie obsady s?dziów do prowadzenia zawodów pi?ki no?nej prowadzonych przez TOZPN oraz PPN Bochnia.
8.Wspó?dzia?anie z KS MZPN, KS TOZPN, innymi KS zwi?zanymi organizacyjnie, Zarz?dem PPN oraz Wydzia?ami PPN.
9.Wspó?dzia?anie ze ?rodkami masowego przekazu i klubami sportowymi w sprawach problematyki s?dziowskiej oraz popularyzacji przepisów gry w pi?k? no?n?.
10.Organizowanie kursów dla kandydatów na s?dziów pi?ki no?nej.
11.Typowanie s?dziów oraz kierowanie ich na egzaminy stosownie do kryteriów ustalonych regulaminami komisji szkoleniowej KS MZPN, KS TOZPN? i KS PPN dla poszczególnych klas rozgrywkowy.
12.Inicjowanie wszelkich innych form dzia?alno?ci i szkolenia maj?cych na celu podnoszenie poziomu s?dziowania i rozwoju organizacji s?dziowskiej.
13.Wyst?powanie z wnioskami o nadanie odznacze? oraz tytu?ów s?dziego honorowego i zas?u?onego.
14.Wyst?powanie z wnioskami o ukaranie s?dziego do Komisji Dyscyplinarnej PPN.
§ 7
1.Zarz?d KS PPN - na czas trwania kadencji - powo?uje zespó? do spraw kontroli sk?adek s?dziowskich (KFD) oraz inne zespo?y robocze, jakie uzna za stosowne i niezb?dne dla realizacji swoich zada?, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 8
Posiedzenia Zarz?du KS PPN odbywaj? si? w sezonie rozgrywkowym w cyklu cotygodniowym wg ustalonego harmonogramu i s? protoko?owane. Poza sezonem posiedzenia Zarz?du KS odbywaj? si? na wniosek jednego z cz?onków Zarz?du KS.
§ 9
1.Decyzje Zarz?du KS PPN podejmowane s? w formie uchwa?.
2.Dla wa?no?ci uchwa? konieczna jest obecno?? co najmniej po?owy cz?onków Zarz?du w tym Przewodnicz?cego lub Wiceprzewodnicz?cego.
3.Uchwa?y zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów. W przypadku równej ich ilo?ci rozstrzyga g?os przewodnicz?cego posiedzenia.
4.Do reasumpcji uchwa?y potrzebne jest wi?kszo?? 2/3 g?osów obecnych cz?onków Zarz?du KS.
§ 10
Zebrania plenarno-szkoleniowe s?dziów odbywaj? si? w sezonie rozgrywkowym raz w miesi?cu a harmonogram tych zebra? jest ustalany przez Zarz?d KS z góry na ca?? rund? rozgrywkow?. Daty, godziny oraz miejsca spotka? ustalane zostaj? odgórnie.
§ 11
Zarz?d KS w okresie swojej kadencji organizuje Konferencj? Sprawozdawcz? S?dziów:
a.)w po?owie kadencji,
b.)bezpo?rednio przed zako?czeniem kadencji.
§ 12
O terminie i porz?dku obrad Konferencji Sprawozdawczej S?dziów Zarz?d KS powiadamia pisemnie zainteresowanych co najmniej 14 dni przed terminem Konferencji.
§ 13
Do kompetencji Konferencji Sprawozdawczej S?dziów nale?y:
1.Uchwalanie g?ównych kierunków dzia?alno?ci organizacji s?dziowskiej.
2.Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z dzia?alno?ci KS.
3.Podejmowanie uchwa?y o projekcie zmian regulaminowych, które b?d? przedstawione do zatwierdzenia przez Zarz?d PPN Bochnia.
4.Wybór delegatów na Walne Zgromadzenia zgodnie z uchwa?ami PZPN, MZPN, TOZPN i PPN.
5.Uchwalanie wniosków i postulatów kierowanych do KS MZPN, KS TOZPN i PPN Bochnia w spawach s?dziowskich i pi?karskich.
§ 14
W Konferencji Sprawozdawczej S?dziów udzia? bior?:
a.)z g?osem stanowi?cym - s?dziowie rzeczywi?ci i próbni,
b.)z g?osem doradczym - zaproszeni przedstawiciele w?adz oraz inni zaproszeni go?cie.
§ 15
Uchwa?y Konferencji Sprawozdawczej S?dziów zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów.
§ 16
Zasady post?powania dyscyplinarnego, rodzaj przewinie? i wysoko?? kar okre?la Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz Regulamin Dyscyplinarny MZPN i TOZPN.
§ 17
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przys?uguje Zarz?dowi KS PPN i Zarz?dowi PPN.
§ 18
Niniejszy Regulamin zosta? uchwalony przez Zarz?d PPN Bochnia w dniu 17.11.2004r. i obowi?zuje od dnia jego uchwalenia.
 
ˆ 2012 Podokręg Bochnia Wszelkie prawa zastrzeżone.