.: Na imieniny do: Boguty, Bogusza i Macieja .: Użytkowników online: 2
 
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
Strona Główna
Galeria
 
Komisja Sędziowska
Zarząd
Sędziowie
Obsada
Regulaminy
Komunikaty
Statystyki
 
Mat. Szkoleniowe
Przepisy gry
Testy
Kontrowersje
 
Inne
Download
Katalog stron
Kontakt
 
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
 
 
Regulamin KFP

Regulamin

Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego


§ 1

Koleżeński Fundusz Pośmiertny, dalej zwany KFP obejmuje zasięgiem swojego działania sędziów piłki nożnej na terenie RP zrzeszonych w Kolegiach Sędziów Związków Piłki Nożnej.

§ 2

Celem KFP jest niesienie pomocy finansowej, przez udzielanie jednorazowej zapomogi rodzinie zmarłego członka KFP lub innej osobie wskazanej w deklaracji w razie jego śmierci.

§ 3

1. Członkiem KFP jest każdy sędzia, który zobowiązany jest do podpisania deklaracji o przystąpienie do KFP z chwilą mianowania go sędzią rzeczywistym.

2. Przyjęcie w poczet członków KFP dokonuje KS PZPN na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez sędziego w macierzystym Kolegium Sędziów Związku Piłki Nożnej potwierdzonej przez te KS z pierwszym dniem każdego kwartału.

3. Prawa członka KFP nabywa sędzia z chwilą potwierdzenia przez Zarząd Kolegium Sędziów PZPN.

§ 4

1. Składki członkowskie KFP zbierane są przez Zarządy KS Związków Piłki Nożnej, a następnie przekazywane do KS PZPN na rachunek bankowy KFP.

2. Składki w skali rocznej pobierane są jednorazowo w całości do 30 kwietnia.

3. Przekazywanie zebranych składek do Kolegium Sędziów PZPN następuje najpóźniej do 15 dni od terminu określonego w punkcie 2.

§ 5

1. Członkowie KFP są zobowiązani do terminowego opłacania składek zgodnie z zasadami  zawartymi w § 4 ust. 2.

2. Terminowe opłacanie składek obowiązuje także członków czasowo urlopowanych, bądź okresowo zawieszonych w prawach sędziowskich.

3. Członkowie KFP powołani do odbycia zasadniczej służby wojskowej są zwolnieni od opłacania składki członkowskiej za okres służby, zachowując pełne prawa członka KFP.

4. Członkowie KFP są zobowiązani do bieżącego uaktualniania swoich deklaracji.

 

§ 6

1. Skreślenia z listy członków KFP dokonuje Zarząd KS PZPN na wniosek Zarządu Kolegium Sędziowskiego Związku Piłki Nożnej z ostatnim dniem każdego kwartału.

2. Podstawę do skreślenia z listy członków KFP stanowi :

 a/ skreślenie członka KFP z listy sędziów piłki nożnej,

 b/ nieopłacenie składki w terminie określonym w § 4 ust. 2.

3. Skreślony członek KFP zobowiązany jest do uregulowania zaległych składek.

4. Skreślony członek KFP, jego rodzina, bądź upoważniona osoba z chwilą skreślenia nie ma

prawa do zwrotu składek oraz zapomogi pośmiertnej.

§ 7

Reaktywowany sędzia staje się ponownie członkiem KFP po uregulowaniu zaległych składek od chwili skreślenia. Za okres skreślenia składki nalicza się wg aktualnie obowiązujących składek. W takiej sytuacji należy złożyć nową deklarację.

§ 8

Wysokość zapomogi pośmiertnej oraz wysokość rocznej składki ustalana jest na podstawie Uchwały Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów, a w okresie między Krajową Konferencją – na podstawie Uchwały Przewodniczących Kolegiów Sędziów Związków Piłki Nożnej.

§ 9

1. Zapomoga pośmiertna wypłacana jest w złotych polskich w wysokości określonej w § 8 przez  Zarząd KS PZPN za pośrednictwem Kolegium Sędziów Związku Piłki Nożnej lub bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej w deklaracji członkowskiej na pierwszym miejscu.

2. Zapomoga pośmiertna wypłacana jest na podstawie aktu zgonu (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) przesłanego przy piśmie KS Związku Piłki Nożnej do KS PZPN z jednoczesnym potwierdzeniem przynależności do KFP oraz faktem opłacania składek członkowskich.

3. Akt zgonu wraz z wnioskiem o wypłatę zapomogi pośmiertnej powinien być przesłany do KS PZPN w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od śmierci członka KFP.

4. KS Związku Piłki Nożnej wraz z wnioskiem o wypłatę zapomogi wskazuje osobę, której zgodnie z deklaracją podpisaną przez członka KFP przysługuje pobranie zapomogi pośmiertnej.

5. Uprawniona do odbioru przysługującej zapomogi, jest osoba wskazana przez członka KFP według kolejności podanej w aktualnej deklaracji.

6. Członkowi KFP przysługuje prawo zmiany osoby upoważnionej do odbioru zapomogi pośmiertnej przez podpisanie nowej deklaracji przesłanej do KS PZPN za pośrednictwem macierzystego Kolegium Sędziów celem potwierdzenia.

7. Kolegia Sędziów Związków Piłki Nożnej po otrzymaniu przekazu zapomogi pośmiertnej i przekazaniu jej osobie upoważnionej, zobowiązane są natychmiast przesłać pokwitowanie pobrania do KS PZPN.

§ 10

Sposób prowadzenia ewidencji pobieranych składek oraz zasada prowadzenia dokumentacji KFP określa Zarząd KS PZPN.

§ 11

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu KFP przysługuje Zarządowi Kolegium Sędziów PZPN.

§ 12

Zmiany niniejszego Regulaminu KFP mogą być dokonywane przez Zarząd KS PZPN po zasięgnięciu opinii Przewodniczących Kolegiów Sędziów Związku Piłki Nożnej.

 
ˆ 2012 Podokręg Bochnia Wszelkie prawa zastrzeżone.